Birim Danışma Kurulu Toplantısı


Fakültemizin ‘Dış Paydaşları olan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, Fakültemizin Mezun Yapılanmaları olan Dernek ve Vakıflar ile Kamu ve Özel Sektör temsilcilerinin katılımıyla “Birim Danışma Kurulu” toplantısı 22.12.2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 2 saat süren etkinliğin açılış konuşması İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorgun tarafından yapıldı. Fakültemizin Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri ile Bölüm Başkan ve Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantı, “Sanayi-Sivil Toplum-Akademi İşbirliği” teması etrafında şekillendirilmiş olup, bu minvalde dış paydaşlarımızın öneri ve tavsiyeleri alınmıştır. 
Çevrimiçi yapılan toplantı sırasında belirlenmiş olan gündem maddeleri üzerinde duruldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin dış paydaşları ile sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere 2020 yılında ikinci tertip edilen bu toplantının ilk bölümünde Dekanımız Prof. Dr. Sayım YORĞUN tarafından İktisat Fakültesi’nin akademik ve uluslararası faaliyetlerine dair Kurul Üyelerine bilgi verilmiştir.
Toplantının ikinci kısmında ise değerli kurul üyelerimizin her birinden önümüzdeki dönemlerde ne gibi işbirliklerinin yapılabileceği hususunda önemli tespitler ve öneriler alınmış, bu önerilere dair Fakültemizin bölüm başkanlarının değerlendirmelerinden istifade edilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında özellikle 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik yıllarına ait işbirliği önerileri ve ilgili diğer tavsiyeler üzerinde durulmuştur.
Son bir yıl içerisinde oluşturulmaya çalışılan akademik kalite unsurları, uluslararasılaşma hedefleri ve bunların değerlendirilmesinin yanında, 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik yılları muhtemelen işbirlikleri ve dış paydaşlarımızın Kurul toplantısındaki önerileri ışığında gerekli planlamanın ve atılması gereken adımların atılacağı hususları Dekanımız Prof. Dr. Sayım YORĞUN tarafından vurgulanmış, bu doğrultuda hızla çeşitli çalışmalara başlanacağının altı çizilmiştir. 
Kurul üyelerimizin tecrübeleri ve destekleri neticesinde, İşbirliği yoluyla, Eğitim’de Dijitalleşme ve Uluslararasılaşma, AR-GE ve Finansal Teknoloji bağlamında Ürün Geliştirme Faaliyetlerine öncelik verilmesi, Software odaklı çalışmaların arttırılması, Bulut teknolojilerine dair yapılan akademik çalışmaların paydaşlarımızca desteklenmesi, Özel ve Kamu Sektöründe öğrencilerimize dair staj imkânlarının arttırılması, yine öğrencilerimize yönelik marka elçileri projesinin olgunlaştırması, ticari faaliyetlere dair bölgesel ve İstanbul özelinde değerlendirme raporlarının hazırlanması noktasında erekli çalışmaların başlatılmasına dair ilke kararı alınmıştır. 
Fakültemizin ‘Akademik Kalite Standartlarının Yükseltilmesi’ ve ‘Sanayi-Sivil Toplum-Akademi İşbirliği’ teması etrafında faydalı görüşlerin yer verildiği bu toplantının tamamında aktif katılım gösteren Birim Danışma Kurulu Üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.