Staj

İSTEĞE BAĞLI STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 

Stajlar, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmayı, alanları ile ilgili kamu ve/veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgilerini geliştirmelerini, tecrübe kazanmalarını, onları iş hayatına hazırlamayı ve öğrenilen teorik bilgileri uygulamaya geçirmeyi amaçlamaktadır. İsteğe bağlı staj yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası” uygulanacaktır. Fakültemiz öğrencilerinin isteğe bağlı staj işlemleri aşağıda belirtilen husular çerçevesinde gerçekleştirilir.
Staj başvurusu yapacak öğrencilerin 3. sınıfı tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Staj hakkını, Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 ve üzerinde olan disiplin cezası almamış öğrenciler kullanabilir. Öğrenim süresi uzayan öğrenciler staj talebinde bulunamazlar.
Öğrenciler 20 veya 40 iş günü staj yapmayı talep edebilirler.
Staj Dönemleri: (I. Dönem: 2 Temmuz 2018 – 27 Temmuz 2018, II. Dönem: 30 Temmuz 2018 – 24 Ağustos 2018)
El yazısından kaynaklanabilecek hatalardan etkilenmemek için gerekli tüm formlar (...) linkinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4) El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir. Doldurulan formlar ve belgeler önce staj yapılacak kuruma/işletmeye, daha sonra Bölüm Staj Sorumlusuna onaylatılacak ve Fakülte Staj Sorumlusuna teslim edilecektir. İnternet, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Staj belgelerinin son teslim tarihi staja başlama tarihinden 10 gün öncesidir.
Öğrenci Ek-1 formunda “Staj yapılan yer” ve “İşveren/Yetkilinin” olduğu bölümleri staj yapacağı yere eksiksiz doldurtmak ve onaylatmakla yükümlüdür.
Dekanlık ilgili mevzuat kapsamında süresi içinde yapılmayan bildirimlerden doğacak cezalar bakımından öğrenciye rücu eder.
Muhtelif sebeplerle staj sürecini tamamlayamayan öğrencilerin SGK çıkış ve prim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekçeli belgeleri ile Fakülte Staj Bürosuna başvurmaları gerekmektedir.
Gerçeğe aykırı belge düzenlediği tespit edilen öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem yapılır.
Öğrencinin staj yapmak için talep ettiği kurumun/işletmenin uygunluğu Dekanlık kararına bağlıdır. Dekanlık stajları onaylama/onaylamama yetkisine sahiptir.
Öğrenci staj bitiminde staj yaptığı kurumdan/işletmeden alacağı “staj yapıldığına dair” sertifika veya belgeyi Fakülte Staj Sorumlusuna 10 gün içinde teslim etmek zorundadır.
Tüm bu işlemlerin süresi içerisinde yapılmasından öğrenci sorumludur.

İsteğe Bağlı Staj İşlemleri için gerekli formlar: 

1. İsteğe Bağlı Staj Formu (3 nüsha olarak doldurulur.)

2. SGK Bildirim Formu (2 Nüsha olarak doldurulur.)

3. Adres Bilgi Formu ( Tek nüsha olarak doldurulur.)

4. Beyan ve Taahhütname (Tek nüsha olarak doldururlur.)

Güncelleniyor...


 Bölüm Görevi E-posta Dahili Telefonu
 Araş. Gör. Mehmet Altuğ Şahin  Turizm İşletmeciliği  Fakülte ve Bölüm Koordinatörü  masahin@istanbul.edu.tr11600 
 Yrd. Doç. Dr. Barış Altaylıgil  İngilizce İktisat Bölüm Koordinatörü  ybaris@istanbul.edu.tr 11701
 Araş. Gör. İhsan Kuran İktisat Bölüm Koordinatörü ihsankuran@gmail.com 11750
 Araş. Gör. Siyret Ayas Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Koordinatörü  siyret.ayas@istanbul.edu.tr 11567
 Yrd. Doç. Dr. Recep Emre Eriçok Maliye Bölüm Koordinatörü reericok@istanbul.edu.tr  11025/11028
Yrd. Doç. Dr.  Leyla Yücel Ekonometri Bölüm Koordinatörü isbilen@istanbul.edu.tr 11660
 Araş. Gör. Oğuzhan İrengün İşletme Bölüm Koordinatörü oguzhan.irengun@istanbul.edu.tr  11770
 Yrd. Doç. Dr. Burcu Sunar Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerBölüm Koordinatörübsunar@istanbul.edu.tr 11497
 Abdullah Aydemir Öğrenci İşleri  İdari Koordinatör abdullah.aydemir@istanbul.edu.tr 11744