Fakülte Dergileri

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, 1939 yılından beri çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, iktisat alanında Türkiye’deki en eski hakemli dergilerden biridir. Dergi esas olarak iktisat alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

İktisat Fakültesi Mecmuası’na http://dergipark.gov.tr/istjecon adresinden ulaşılabilir.

 ​Sosyoloji Konferansları dergisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi tarafından yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmekte ve Türkçe makaleler 2017'den itibaren 750-800 kelimelik İngilizce genişletilmiş özetleri ile beraber yayınlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı 1960'tan 2003 yılına kadar yılda bir sayı, 2003'ten itibaren ise yılda iki sayı olarak çıkan dergi, 2010'dan itibaren online yayına da başlamıştır. Kuruluş aşamasında yine İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi tarafından, sosyoloji alanındaki konferansların yazılı metinleri biçiminde yayınlanan Sosyoloji Konferansları, daha sonra bilimsel dergi olarak varlığını sürdürmüştür. Sosyoloji, iktisat, iktisat sosyolojisi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki çalışmalara dergide yer verilmektedir.
Web of Science "ESCI", TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO, ProQuest ve SOBİAD tarafından taranan Sosyoloji Konferansları, uluslararası yayınlara ağırlık vererek sosyoloji ve ilgili alanların gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Sosyoloji Konferansları dergisine http://dergipark.gov.tr/iusoskon adresinden ulaşılabilir.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren de hakemli bir dergidir.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi'ne http://dergipark.gov.tr/iusskd adresinden ulaşaılabilir.


Maliye Araştırmaları Merkezi Konferansları Dergisi, 1956 yılından bu yana, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırmaları Merkezi tarafından yılda iki kez çıkarılan hakemli bir dergidir. Dergi, genel olarak maliye bilimi alanında ve özellikle Türkiye'de maliye, kamu ekonomisi ve kamu kesiminin çeşitli sorunları üzerinde teorik ve uygulamalı araştırmaları yayımlamayı amaçlar.
ISSN: 1304-0251

Maliye Araştırmaları Merkezi Konferansları dergisine http://dergipark.gov.tr/iumamk adresinden ulaşılabilir. 


İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, hakemli statüde olup yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Dergi, daha çok ekonometri ve istatistiğin kuramsal ve uygulamalı çalışmalarını basmayı hedeflese de güncel ve kapsamlı literatür araştırmaları da dergide yer bulabilmektedir.

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi'ne http://dergipark.gov.tr/iuekois adresinden ulaşılabilir.Tourismology targets tourism and travel related as well as multi disciplinary manuscripts. The coverage of the journal includes but is not limited to, tourism development, sustainability of tourism, tourism marketing, tourist and traveller behavior, tourism industry, hospitality, gastronomy, transportation, attractions, tourism sosciology, technology, tourism planning and development, leisure studies, organizational aspects and management of tourism facilities.

Click http://dergipark.gov.tr/iuturizmoloji to reach the main webpage.