Bölüm Tarihçesi

İşletme bölümü, ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu çağdaş işletmecilik anlayışına ve özellikle Uluslararası İşletmecilik alanında bilgili ve nitelikli işletme yöneticilerinin yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Ülkemizde izlenilen “İşletmecilik Eğitimi Politikası”ndan farklı olarak, bir fakülte yerine “İktisat Fakültesi” nin bir bölümü olarak örgütlenmesinin nedeni, işletmecilerin temel iktisat bilgilerine sahip olmaları gerekliliğine olan inancımızdır, Bu doğrultuda, gelecekte her birinin başarılı birer yönetici olacağına inandığımız öğrencilerimize ileride karşılaşacakları sorunlara aldıkları eğitim doğrultusunda, farklı İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri’, Uluslararası İlişkiler bölümleri derslerinin, diğer İşletme fakültelerinden farklı olarak daha yoğun olması, bölüm mezunlarının sadece mikro düzeyde işletmeci bakış açısı yerine, işletmenin dış çevresini oluşturan makro düzeydeki faktörlerin de etkin bir şekilde analiz edilebilmesinin amaçlanması sonucudur.

Bölümümüzde ilk iki yıl iktisat, işletmecilik, matematik, istatistik, hukuk ve bilgisayar alanlarında temel eğitim, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise yönetim, finans, muhasebe ve pazarlama gibi işletme disiplininin tüm alt dallarına ilişkin orta ve ileri düzeyde uzmanlık derslerine yer verilmektedir. Son iki yılda bu konular, yan disiplinlerden sayısal karar alma teknikleri, bankacılık-finansal kurumlar ve Türk vergi sistemi gibi uzmanlık gerektiren dersler ve Mesleki İngilizce ile desteklenmektedir. Ayrıca, son yıl yarıyıl başına üçer seçimlik ders alma hakkı tanınarak, öğrencinin seçmiş olduğu işletmecilik alanında uzmanlaşmasma olanak sağlanması amaçlanmaktadır.,

.