35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

DEĞİŞEN DÜNYADA FİNANSAL RAPORLAMA: İDEALİ ARAYIŞ VE MUHASEBE EĞİTİMİ

Günümüzde, işletme paydaşlarının karar almalarına yardımcı olacak sağlıklı, güvenilir, şeffaf ve kaliteli finansal bilgilere olan talep giderek artmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), bu ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuştur. Pek çok ülkede uygulanan UFRS’nin gelecekte küresel finansal raporlama dili olması konusunda önemli beklentiler vardır. UFRS değişen ekonomik koşullar, UFRS ile uyumlu finansal raporlama yapan ülkelerin standart koyucularının kendi ülke örneklerinden hareketle geliştirdikleri öneriler ve Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (USGAAP) ile yakınsama çalışmaları nedeniyle yaşayan ve sürekli değişen bir sistemdir.

Tüm paydaşların işletmelerin mali yapısı, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında yeterli kanaate ulaşabilmeleri için ideal bilginin ne olduğu ve nasıl sunulması gerektiği, geleceğe de taşınacak önemli bir tartışma konusudur. Bir yandan tüm paydaşların beklentileri doğrultusunda işletme ile ilgili en iyi resmi ortaya koyarken, diğer yandan da finansal raporlamanın işletme için bir yük olmaktan çıkarılması, maliyetinin düşürülmesi gerekmektedir.

Ülkemiz açısından bakıldığında, UFRS’nin aynen Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak kabul edildiğini ve UFRS / TFRS uyumlu finansal raporlama konusunda önemli bir pratik oluşturulduğunu görmekteyiz. Ancak, mevzuattan ötürü ikili finansal raporlama yapma gereği işletmeleri rahatsız eden bir konudur.

Diğer önemli bir husus ise UFRS / TFRS ile birlikte muhasebe eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğidir. Değişik üniversitelerde farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Bu konuda en iyi yaklaşımın ne olduğu ve nasıl uygulanması gerektiği tartışılarak bir çerçeve oluşturulması yararlı olacaktır.

Sempozyumda, ideal finansal raporlama arayışında Türkiye’de nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, diğer ülke uygulamaları ile birlikte ele alınacak ve konunun tüm taraflarının değerlendirme ve katkılarına başvurulacaktır.

Sempozyumda, ana tema ile ilgili sunum ve tartışmaların yanı sıra, ülkemizde muhasebe eğitiminin kalitesinin gerek lisans ve gerekse de yüksek lisans düzeyinde artırılmasına yönelik değerlendirme ve öneriler de tartışılacaktır.

 

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, Sempozyum Konuları;

  • Mevcut UFRS / TFRS ile uyumlu hazırlanan finansal tablolar, gerek sunum ve gerekse de açıklamalarıyla tüm paydaşların beklentilerini karşılayacak düzeyde midir? İşletmenin paydaşlarının verecekleri kararlarda kullanılmayan bilgi ya da açıklama var mıdır?
  • Ülkemizde ikili finansal raporlamanın olumsuz etkilerini azaltabilmek için tespitler ve öneriler.
  • Finansal raporlamada sektörel sorunlar ve öneriler.
  • KOBİ’lerde finansal raporlama, beklentiler ve öneriler.
  • Diğer ülke uygulamaları ve Türkiye için çıkarımlar.
  • UFRS / TFRS ile birlikte ideal muhasebe eğitimi nasıl olmalıdır?

şeklinde belirlenmiştir.

03/03/2016
1139 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00