Küresel Ekonominin Yükselişi

ITFI7031/Z     KÜRESEL EKONOMİNİN YÜKSELİŞİ 

Bu dersin amacı; öğrencilerin çağdaş kapitalizmin evrimini ve bugünkü küresel ekonominin nasıl ortaya çıktığını kavramalarını sağlamaktır. Dersin iki ana bileşeni vardır. Birinci bileşen, tarihsel süreci ortaya koyar ve iktisat tarihinden yararlanır. İkinci bileşen ise çağdaş büyüme ve gelişme dinamiklerini model yaklaşımı ile inceler; bunu yaparken çağdaş iktisadi büyüme, iktisadi gelişme ve dış ticaret teorilerini esas alır. Dersi alan öğrenciler dönem sonunda küresel ölçekte üretim, tüketim ve ticaret dinamiklerinin nasıl evrildiğini ve ülkeler-arası büyüme ve gelişme farklılıklarının çağdaş yaklaşımlarla nasıl açıklandığını öğrenirler. İnsani gelişme hedeflerine varmada uygulanacak politikaların ne olması gerektiğine dair kanaat edinir ve kendileri politika önerecek düzeye gelirler.

Haftalık Konu Başlıkları

 1. Giriş ve İncelenecek Konuların Tanıtımı
 2. Uzun dönemde büyüme ve gelişme: Birleştirilmiş Büyüme Teorisi
 3. Ticari Kapitalizm ve Kolonyalizmin Doğuşu
 4. Maltusgil büyüme rejimi: Sanayi Devrimi öncesi
 5. Sanayi Devrimi
 6. Malthus-sonrası dönem: Modern Büyüme Rejimine Geçiş
 7. Sanayi Kapitalizminin Doğuşu: 19. Yy
 8. Kolonyalizm ve Kurumlar
 9. 20. yy’ın ilk yarısı: Büyük Savaşlar, Büyük Krizler
 10. II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem: Modern Büyüme Rejiminin Bütün Dünyaya Yayılması
 11. Birikim Modelleri: Fiziki Sermaye, İnsan Sermayesi ve Bilgi Sermayesi
 12. Yakınsama: Teknolojik Gelişme, Kurumlar ve Büyüme
 13. Iraksama: Teknolojik Gelişme, Kurumlar ve Büyüme
 14. İnsani Gelişme: Büyüme ve Demokrasi

 

27/05/2016
481 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00