Yönergemiz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan İktisat Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 ncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Dekan: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini,

c) Merkez: İktisat Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezini (İFESAM),

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; ülkemizin temel ekonomik ve sosyal konu ve sorun alanlarına ilişkin düzenli bilimsel raporlar hazırlamak, görüş ve değerlendirmelerde bulunmak ve bu çalışmaları web sayfası – e-posta üzerinden topluma, politika belirleyicilere ve ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına ulaştırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6-(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan temel makro ekonomik göstergeler olan büyüme, istihdam ve enflasyon verileri ile bütçe gelir ve harcama gerçekleşmeleri, kamu finansmanı gerçekleşmeleri ve borç göstergeleri, faiz oranları, vergiler, bankacılık sistemi ve uluslararası endekslerle (insani gelişme indeksi, mutluluk endeksi, rekabetçilik, girişimcilik, sosyal sorumluluk endeksi vb.) ilgili kısa-günlü ve periyodik (aylık-üç-altı aylık) değerlendirme raporları hazırlamak,

b) Her yıl “İktisat Fakültesi Yıllık Ekonomik Performans-Değerlendirme Raporu” hazırlamaya çalışmak,

c) Türkiye’de siyasal gelişmeler, dış politika ve bölgesel sorunlar, çalışma hayatı, istihdam, toplu pazarlık ve grevler hakkında dönemsel rapor ve görüş hazırlamak,

ç) Ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yürütmek,

d) Amaçları doğrultusunda her türlü yayın, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

e) Diğer merkezler ile ortak faaliyetlerde bulunmak ve mevcut merkezlerin çalışma ve faaliyetlerini duyurmak, çalışmalarını yayınlamak,

f) Öğretim üyelerinin ekonomik ve sosyal konularda rapor niteliği taşımayan kişisel görüşlerini yayınlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7-(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Genel Kurulu,

ç) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8-(1) Merkez Müdürü; Dekan tarafından Fakültenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısının görevlendirilmesini Dekanın onayına sunar. Merkez Müdürü’nün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görev süresi sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9– (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurlunun görüşünü aldıktan sonra Dekana sunmak,

e) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

f) Yönetim Kurulu üye adaylarını Genel Kurula önermek.

 

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10– (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkez Genel Kurulunca İktisat Fakültesi’ne bağlı merkezlerden birer üye olmak üzere merkezlerin müdür/üye/temsilci arasından seçilen on öğretim üyesi olmak üzere toplam on iki üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az üç ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11– (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili plan ve programların hazırlanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Faaliyet programları ile bu programların sonunda katılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

d) Danışma Kurulu üye adaylarını Merkez Genel Kuruluna önermek.

 

Merkez Genel Kurulu

MADDE 12– (1) Merkez Genel Kurulu, İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden oluşur.

 (2) Merkez Genel Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

 

Merkez Genel Kurulunun Görevleri

MADDE 13– (1) Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü tarafından önerilen adaylar arasından Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek,

c) Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından Merkez Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili kararlar almak.

 

Merkez Danışma Kurulu ve Görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Üniversitenin, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulanabilecek öğretim üyeleri arasından Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Genel Kurul tarafından seçilen üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulu’nun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili istişari nitelikte görüş bildirir. Bu amaçla, Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur; yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını değerlendirir; yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir; bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15– (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi, Dekanın talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Dekandır. Dekan bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

 

Yürürlük

MADDE 17– (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.