İktisat Fakültesi Açılırken

Muhterem Rektör, Muhterem dinleyiciler,

Bugün İstanbul Üniversitesi ailesine iltihakını kutladığımız İktisat Fakültesi’nin tesisine amil olan sebepleri Rektörümüz açılış hitabelerinde anlattılar. Sözü, Fakültenin ilk dersini verecek olan Prof. Kessler’e bırakmadan önce, Sayın Rektörümüzün beyanatına, mesleki mahiyette birkaç kelime ilave etmeme, aynı zamanda da arkadaşlarımın ve şahsımın Fakültenin kuruluşu münasebetile duyduklarımızı kısaca izhar eylememe müsaadenizi dilerim.

Bir millet için haiz bulunduğu önemi, Rektörümüzün, en salahiyetli bir ağzın ifadesile izah etmiş olduğu iktisatta dahi, terakki bir ilim ve irfan meselesidir. Nüfusun artışı, insanların münasebetlerinin sıklaşması, tekniğin tekamülü, ihtiyaçların çoğalması, ekonomik hadiseleri çok girift ve mudil bir hale getirmiş ve devlet memuru olarak veya hususi surette iktisadi işlerde çalışmak istiyenlerin geniş iktisadi bilgi sahibi olmalarını zaruri kılmıştır.

İktisadi Bilgisi, iktisadi hadiselerin mudilleşmesi nispetinde genişlemiş ve teşaüp etmiştir. Artık bu bilginin tahsilini başka disiplinlerin çerçevesine sığdırmağa imkan kalmamıştır. Bu sebeple, eskiden Hukuk ve Felsefe gibi şubeler içinde okutulan İktisat İlmi, belli başlı memleketlerde müstakil bir tahsil mevzuu olmuş ve Üniversitelerde iktisadi hayatta çalışacak olanları hazırlayan müstakil iktisat tahsil şubeleri, fakülteler kurulmuştur.

Yeni Fakülteye, memleketimizin ekonomik inkişafını hazırlamak hususunda çok mühim vazifeler düşmektedir. İktisat Fakültesi daha işlenmemiş olan bunca iktisadi meselelerimiz hakkında araştırmalar yapıp Türkiye’nin realitelerini ilmen tespite çalışacak, ayni zamanda da yurdumuzun iktisadi kalkınmasını gerçekleştirecek bilgili, ihatalı unsurları, birgün devletin sanayi işletmelerinin, bankalarının, mali ve iktisadi teşkilatının başına geçmeğe veya hususi olarak Ticarethaneler, Fabrikalar idare etmeğe namzet, genç Türk iktisatçılarını yetiştirecektir. Ayrıca da istikbalin Türk iktisat Profesör ve alimlerini hazırlayacaktır.

12/12/2012
1481 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00